0 Vergelijken
Service

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
De Kantoorspecialist Veenendaal B.V.
 

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:
 

I algemeen deel
II aanvulling voor ondernemingen
III aanvulling voor consumenten

 

I ALGEMEEN DEEL

1 Algemeen en definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Kantoorspecialist en de klant.
1.2 In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
De Kantoorspecialist: de besloten vennootschap De Kantoorspecialist Veenendaal B.V., tevens handelend onder de (handels)namen De Kantoorspecialist en met de webadressen kantoorspecialist.nl, schoolspecialist.nl, snelpapier.nl en multifunctionalactie.nl.
Klant: de Onderneming of Consument die met De Kantoorspecialist een overeenkomst (wenst te) sluit(en).
Onderneming: een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst: Overeenkomst tot de levering van Zaken en/of ICT-diensten door De Kantoorspecialist aan de klant.
Zaken: fysieke producten, geleverd door De Kantoorspecialist.
1.3 Eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor de betreffende afzonderlijke overeenkomst.
1.4 Indien op welke grond dan ook op enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geen beroep door De Kantoorspecialist kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing en heeft in plaats van de ongeldige bepaling te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.


2. Offertes en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft De Kantoorspecialist het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Door De Kantoorspecialist verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen zijn vrijblijvend en getoond bij wijze van aanduiding. Geringe maat- of kleurverschillen, of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen zijn voorbehouden. Een en ander onverminderd het recht voor de Consument om de overeenkomst te ontbinden indien het geleverde niet beantwoordt aan de getoonde of verstrekte monsters.
2.2 De Kantoorspecialist is en blijft exclusief (intellectueel) eigenaar van de in artikel 2.1 bedoelde tekeningen en modellen. Voor het maken van kopieën of verspreiding is de toestemming vereist van De Kantoorspecialist.
2.3 De Klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan De Kantoorspecialist opgegeven informatie of aantallen juist en volledig zijn.
2.4 In geval van een Overeenkomst met Onderneming die online tot stand is gekomen, zijn de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c niet van toepassing.


3. Prijzen
3.1 De Kantoorspecialist heeft in het geval van een Overeenkomst met een Onderneming het recht om in het geval van wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, de (eerder opgegeven) prijzen te wijzigen. De Klant (Onderneming) heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden in het geval De Kantoorspecialist binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebruik maakt van deze bevoegdheid.
3.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele door de overheid opgelegde heffingen, tenzij het een Overeenkomst met een Consument betreft.
3.3 Bij een Overeenkomst met een Klant die Consument is komen bezorgkosten en montage- en installatiekosten slechts voor rekening van de Klant indien dit vooraf is overeengekomen.
3.4 Bij een Overeenkomst met een Klant die Onderneming is komen bezorgkosten en montage- en installatiekosten voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.


4. Levering
4.1 Levering geschiedt af magazijn van De Kantoorspecialist of de fabrikant/leverancier. Eventueel transport van de gekochte Zaken geschiedt bij de zending voor risico van de Klant (niet zijnde een Consument).
4.2 Opgegeven levertijden zijn geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3 Bij een met een Consument gesloten Overeenkomst geldt een uiterlijke leveringstermijn van dertig dagen.
4.4 Bij eventuele niet-tijdige aflevering dient de Klant De Kantoorspecialist schriftelijk in gebreke te stellen.


5. Advies- en projectkosten
5.1 De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de Klant, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
5.2 In het vorige lid bedoelde geval blijft De Kantoorspecialist exclusief rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op de door haar verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboeken, afbeeldingen, omschrijvingen etc.
5.3 Adviezen zoals bedoeld in artikel 5.1 worden naar beste weten uitgewerkt en gegeven maar bevatten geen garantie voor de juistheid van daarin genoemde opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door De Kantoorspecialist geadviseerde Zaken.


6. Reclames
6.1 De Klant dient de gekochte Zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan:
- of de juiste Zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde Zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is;
- of de afgeleverde Zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinde waarbij geldt dat geringe in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking geen grond voor reclames kunnen opleveren.
6.2 De Klant die Consument is dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een half jaar schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan De Kantoorspecialist. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 14 dagen bedraagt.
6.3 Alle vorderingen en verweren van de Klant die Ondernemer is, gebaseerd op de stelling dat het afgeleverde niet beantwoordt aan het overeengekomene, vervallen door verloop van een jaar. Voor de Klant die Consument is geldt in dit geval een termijn van twee jaar nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden is gemeld bij De Kantoorspecialist.
6.4 Elke aanspraak vervalt indien (1) de Zaken niet meer vallen te identificeren als Zaken afkomstig van De Kantoorspecialist, (2) gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist gebruik/opslag of onderhoud, (3) De Kantoorspecialist niet direct in de gelegenheid is gesteld om de gebreken te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen of (4) de Klant niet aan haar contractuele verplichtingen heeft voldaan.
6.5 De Klant die Onderneming is dient klachten over facturen binnen 8 dagen na factuurdatum Schriftelijk te melden.
6.6 In het geval de zaak niet voldoet aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op aflevering van het ontbrekende, herstel (mits De Kantoorspecialist hieraan redelijkerwijs kan voldoen) of vervanging van de zaak, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:21 en 7:22 BW.


7. Betaling
7.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
7.2 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim.
7.3 De Klant die Ondernemer is, is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand alsmede de werkelijke (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten.
7.4 De Klant die Consument is, is bij niet tijdige betaling de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
7.5 De Klant die Ondernemer is, is op eerste verzoek van De Kantoorspecialist gehouden om direct en voldoende zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Bij het uitblijven daarvan is De Kantoorspecialist bevoegd om haar verplichtingen op te schorten.


8. Garantie
8.1 Op de door de Kantoorspecialist geleverde Zaken of onderdelen daarvan geldt geen andere garantie dan die De Kantoorspecialist van de desbetreffende leveranciers heeft bedongen.
8.2 Voor tweedehands Zaken geldt - in afwijking op het vorige lid van dit artikel - een nader overeen te komen garantietermijn.
8.3 De door De Kantoorspecialist gehonoreerde retourzendingen worden slechts aanvaard met een door De Kantoorspecialist te verstrekken retournummer en wanneer deze aan het door De Kantoorspecialist opgegeven adres franco worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin deze aan de Klant zijn afgeleverd.
8.4 Indien de Klant gedurende de garantietermijn herstellingen of veranderingen aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk de door De Kantoorspecialist gegeven garantie.

 


9. Aansprakelijkheid

9.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van De Kantoorspecialist kan worden verlangd.
9.2 Onder ‘overmacht’ wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij De Kantoorspecialist c.q. bij haar leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder wordt en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare tekortkomingen bij haar leveranciers, waardoor De Kantoorspecialist haar verplichtingen jegens de Klant niet (meer) kan nakomen.
9.3 Indien zich een overmacht situatie voordoet is De Kantoorspecialist gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst definitief te ontbinden.
9.4 De aansprakelijkheid van De Kantoorspecialist wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is - behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Kantoorspecialist - beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duur-overeenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van De Kantoorspecialist meer bedragen dan het bedrag waarvoor De Kantoorspecialist is verzekerd. Een afschrift van de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van De Kantoorspecialist wordt op eerste verzoek aan de Klant verstrekt.
9.5 De aansprakelijkheid van De Kantoorspecialist is uitgesloten voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill etc.). Eveneens is in elk geval uitgesloten de aansprakelijkheid van De Kantoorspecialist die ver-band houdt met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
9.6 Indien De Kantoorspecialist door derden, die geen partij zijn bij deze overeenkomst, wordt aangesproken terzake van schade, welke dan ook, vrijwaart de Klant De Kantoorspecialist voor dergelijke schadeaanspraken, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Kantoorspecialist.
9.7 De Kantoorspecialist is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites waarnaar zij op haar website(s) verwijst.

 

10. Wijzigingen van de algemene voorwaarden
10.1. De Kantoorspecialist is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De Kantoorspecialist zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Indien geen tijd-stip van inwerkingtreden is medegedeeld treden de wijzigingen je-gens de Klant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 


11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Alle met De Kantoorspecialist gesloten Overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.
11.2 Eventuele geschillen tussen de Klant en De Kantoorspecialist zullen - wanneer blijkt dat partijen in onderling overleg niet tot overeenstemming komen - worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van De Kantoorspecialist, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

 

II. AANVULLING VOOR ONDERNEMINGEN
In deel II van deze Algemene voorwaarden wordt met Klant steeds bedoeld een Klant die Onderneming is.
 

12. Afnameverplichting
12.1 De geleverde Zaken zijn voor risico van de Klant, ook indien de eigendom van de Zaken nog niet is overgegaan op de Klant.
12.2 De Klant is verplicht de gekochte Zaken af te nemen op het moment waarop deze bezorgd worden dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Zaken worden opgeslagen voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.


13. Insolventie
13.1 Indien en zodra de Klant in staat van faillissement is verklaard, het eigen faillissement of surseance van betaling heeft aange-vraagd, aanspraak maakt op de wettelijke schuldsanering, de Belastingdienst beslag heeft gelegd op enig goed van de Klant, besluit tot ontbinding, liquidatie of zijn bedrijf beëindigt, zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichting na te komen, heeft De Kantoorspecialist het recht de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.


14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle door De Kantoorspecialist geleverde en als zodanig identificeerbare Zaken blijven haar eigendom (ongeacht of deze Zaken aan De Kantoorspecialist zijn betaald) totdat de Klant alle verplichtingen, uit hoofde van welke Overeenkomst dan ook, volledig is nagekomen.
14.2 Het is de Klant toegestaan de door De Kantoorspecialist geleverde Zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
14.3 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is De Kantoorspecialist gerechtigd afgeleverde Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of derden weg te halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan De Kantoorspecialist verschuldigde bedrag.
14.4 Pas indien de Klant heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens De Kantoorspecialist is hij bevoegd om de Zaken te verpanden of anderszins te bezwaren.
 

15. Afname ICT-diensten
15.1 Indien de Klant gebruik maakt van ICT-diensten van De Kantoorspecialist zijn in aanvulling op deze Algemene voorwaarden ook de meest recente versie van de Nederland ICT-voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de Nederland ICT-voorwaarden hebben deze Algemene voorwaarden voorrang.
 

III. AANVULLING VOOR CONSUMENTEN

In deel III van deze Algemene voorwaarden wordt met Klant steeds bedoeld een Klant die Consument is. Voorzover deel III afwijkt van hetgeen is opgenomen in deel I en II, gelden de bepalingen uit deel III.
 

16. Verzending/risico
16.1 Indien De Kantoorspecialist zorgdraagt voor verzending van gekochte Zaken, is de zaak pas voor risico van de Klant vanaf het moment van bezorging.

 

17. Herroeping van online aankopen
17.1 Voor Overeenkomsten die online of telefonisch zijn gesloten (koop op afstand) heeft de Klant het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de gekochte Zaken zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst te annuleren.
17.2 Indien de Klant gebruik wenst te maken van het in lid 1 bedoelde herroepingsrecht, maakt de Klant dit schriftelijk (via het door De Kantoorspecialist ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping) aan De Kantoorspecialist kenbaar. De Klant dient in dat geval uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij heeft medegedeeld gebruik te maken van het herroepingsrecht, de betreffende Zaken te retourneren aan De Kantoorspecialist in de originele, zo min mogelijk beschadigde verpakking.
17.3 De Kantoorspecialist stort binnen veertien dagen na ontvangst van de teruggestuurde Zaken de aankoopsom aan de Klant terug.
17.4 Zaken waarvan de verzegeling is verbroken worden niet teruggenomen.
17.5 De Klant draagt de kosten van verzending en het risico voor het terugzenden van de Zaken.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.