0 Vergelijken
Service

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN De Kantoorspecialist Veenendaal B.V.

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

 

I algemeen deel

II aanvulling voor consumenten

 

I. ALGEMEEN DEEL

 

1. Algemeen en definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

 

  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden.
  2. De Kantoorspecialist: de besloten vennootschap De Kantoorspecialist Veenendaal B.V., tevens handelend onder de (handels)namen ‘De Kantoorspecialist’, ‘De Schoolspecialist’, ‘Special Paper’.
  3. Diensten: de door De Kantoorspecialist ten behoeve van de Klant te verrichten diensten;
  4. Klant: de Onderneming of Consument die met De Kantoorspecialist een Overeenkomst (wenst te) sluit(en).
  5. Onderneming: een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  6. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  7. Overeenkomst: een overeenkomst tussen De Kantoorspecialist en de Klant.
  8. Zaken: roerende zaken.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen De Kantoorspecialist en de Klant. Tussen De Kantoorspecialist en de Klant staat vast dat indien eenmaal deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een tussen hen ontstane rechtsverhouding, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een Overeenkomst, deze ook op latere rechtsverhoudingen onverkort van toepassing zijn.

1.3 Eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor de betreffende afzonderlijke Overeenkomst.

1.4 Indien op welke grond dan ook op enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geen beroep door De Kantoorspecialist kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing en heeft in plaats van de ongeldige bepaling te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.

1.5 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

1.6 Voor zover deze Algemene Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.

1.7 De Kantoorspecialist is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig (dus zonder instemming van de Klant) te wijzigen in welk geval de gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is op de Overeenkomst. Deze bepaling is niet van toepassing indien de Klant kwalificeert als Consument.

 

2. Offertes en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Een later uitgebrachte offerte of aanbieding treedt in de plaats van een eerdere offerte of aanbieding (waarmee de eerdere offerte of aanbieding komt te vervallen), ongeacht of de eerdere offerte of aanbieding een termijn voor de aanvaarding bevat en ongeacht of de Klant reeds een mededeling van aanvaarding heeft verzonden. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft De Kantoorspecialist het recht het aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Kennelijke vergissingen, zoals typfouten, in offertes, aanbiedingen en andere uitingen van De Kantoorspecialist binden haar niet.

2.2 Door De Kantoorspecialist verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen zijn vrijblijvend en getoond bij wijze van aanduiding. Geringe maat- of kleurverschillen, of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen zijn voorbehouden. Een en ander onverminderd het recht voor de Consument om de overeenkomst te ontbinden indien het geleverde niet beantwoordt aan de getoonde of verstrekte monsters.

2.3 De Kantoorspecialist is en blijft exclusief (intellectueel) eigenaar van de in artikel 2.2 bedoelde tekeningen en modellen. Voor het maken van kopieën of verspreiding is de toestemming vereist van De Kantoorspecialist.

2.4 De Klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan De Kantoorspecialist opgegeven informatie of aantallen juist en volledig zijn.

2.5 In geval van een Overeenkomst met een Onderneming die online tot stand is gekomen, zijn de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

2.6 Mondelinge toezeggingen van medewerkers van De Kantoorspecialist binden De Kantoorspecialist niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk aan de Klant zijn bevestigd.

2.7 Indien en voor zover meerdere Klanten gezamenlijk partij zijn bij een Overeenkomst, zijn alle daarbij betrokken Klanten hoofdelijk jegens De Kantoorspecialist aansprakelijk voor alle (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Deze bepaling is niet van toepassing indien de Klant kwalificeert als Consument.

 

3. Prijzen

3.1 De Kantoorspecialist heeft in het geval van een Overeenkomst met een Onderneming het recht om in het geval van wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, de (eerder opgegeven) prijzen te wijzigen. De Onderneming heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden in het geval De Kantoorspecialist binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst gebruik maakt van deze bevoegdheid.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en eventuele door de overheid opgelegde heffingen, tenzij het een Overeenkomst met een Consument betreft.

3.3 Bij een Overeenkomst met een Klant die Consument is komen bezorgkosten en montage- en installatiekosten slechts voor rekening van de Klant indien dit vooraf is overeengekomen.

3.4 Bij een Overeenkomst met een Klant die Onderneming is komen bezorgkosten en montage- en installatiekosten voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

 

4. Levering

4.1 Levering geschiedt af magazijn van De Kantoorspecialist of de fabrikant/leverancier. Eventueel transport van de gekochte Zaken geschiedt bij de zending voor risico van de Klant (niet zijnde een Consument). De Kantoorspecialist is gerechtigd de Zaken in deelleveringen te leveren.

4.2 Opgegeven levertijden zijn geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  Bij eventuele niet-tijdige aflevering dient de Klant De Kantoorspecialist eerst schriftelijk in gebreke te stellen alvorens De Kantoorspecialist in verzuim raakt.

4.3 Bij een met een Consument gesloten Overeenkomst geldt een uiterlijke leveringstermijn van dertig (30) dagen.

4.4 De Klant is verplicht leveringen van Zaken te accepteren. Indien en voor zover niet is overeengekomen dat Zaken worden afgeleverd door of namens De Kantoorspecialist, is de Klant verplicht de gekochte Zaken uiterlijk binnen dertig (30) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst bij De Kantoorspecialist op te (laten) halen. Indien de Klant een levering van Zaken weigert of de Zaken niet heeft opgehaald binnen de uiterste termijn als bedoeld in de vorige volzin, is De Kantoorspecialist gerechtigd de Klant opslagkosten van € 25,00 in rekening te brengen voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de Zaken te laat worden afgenomen. Indien en voor zover de Klant de Zaken niet uiterlijk binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst heeft afgenomen, is De Kantoorspecialist gerechtigd de overeengekomen koopprijs te verhogen tot het gemiddelde prijsniveau die op dat moment door De Kantoorspecialist worden aangeboden. Indien de Klant kwalificeert als Consument, is de vorige volzin niet van toepassing en geldt dat indien de Klant niet uiterlijk binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de Zaken heeft afgenomen, De Kantoorspecialist gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden zonder dat de Klant gerechtigd is tot enige (schade)vergoeding.

4.5 De geleverde Zaken zijn voor risico van de Klant, ook indien de eigendom van de Zaken nog niet is overgegaan op de Klant. Het bepaalde in dit artikel 4.5 geldt niet als de Klant kwalificeert als Consument.

4.6 Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Zaken worden opgeslagen voor risico van de Klant.

 

5. Diensten

5.1 De Overeenkomst bestaande uit het verstrekken van Diensten aan de Klant kwalificeert als een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek. De Kantoorspecialist zal de Diensten uitvoeren als zelfstandig opdrachtnemer en niet als werknemer, agent, partner van de Klant of in de vorm van een joint venture.

5.2 Op De Kantoorspecialist rust een inspanningsverplichting om de Diensten naar beste kunnen te verrichten. Op De Kantoorspecialist rust geen resultaatsverplichting.

5.3 Alle door De Kantoorspecialist genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindende of fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt De Kantoorspecialist niet in verzuim noch levert dat een toerekenbare tekortkoming op.

5.4 Ter uitvoering van de Diensten is De Kantoorspecialist gerechtigd derden in te schakelen.

5.5 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Klant meer of andere Diensten zijn verricht dan waartoe opdracht is verstrekt (meerwerk), wordt aan de administratie van De Kantoorspecialist het vermoeden ontleend dat dit meerwerk krachtens aanvullende opdracht van de Klant zijn verricht.

5.6 Indien De Kantoorspecialist ter uitvoering van de Diensten gebruik maakt van telecommunicatie en/of elektronische gegevensuitwisseling, ongeacht of het medium door de Klant is voorgeschreven of niet, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant. Dit betekent onder meer dat bij netwerkinstallaties en/of het installeren van audiovisuele apparatuur De Kantoorspecialist niet verantwoordelijk is voor schade, zoals virussen of malware, aan de (netwerk)apparatuur en/of de software van de Klant.

5.7 Indien de Diensten worden verricht op locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, is de Klant jegens De Kantoorspecialist en haar medewerkers verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en uit overige regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

5.8 De Klant zal aan de medewerker van De Kantoorspecialist alle schade vergoeden die de medewerker lijdt bij de uitvoering van de Diensten in de situatie zoals bedoeld in artikel 5.7, indien en voor zover de Klant en/of De Kantoorspecialist daarvoor aansprakelijk is/zijn op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 en/of artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek.

5.9 De Klant staat er voor in dat met het uitvoeren van de Diensten geen inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart De Kantoorspecialist onherroepelijk en onvoorwaardelijk voor aanspraken van derden ter zake.

5.10 De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de Klant, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

5.11 In het geval als bedoeld in artikel 5.10 geval blijft De Kantoorspecialist exclusief rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op de door haar verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboeken, afbeeldingen, omschrijvingen etc.

5.12 Adviezen zoals bedoeld in artikel 5.10 worden naar beste weten uitgewerkt en gegeven maar bevatten geen garantie voor de juistheid van daarin genoemde opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door De Kantoorspecialist geadviseerde Zaken.

5.13 Indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van Diensten, al dan niet in combinatie met de verkoop en levering van Zaken, en de Klant een afspraak tot het verrichten van Diensten wenst te annuleren of te verplaatsen, dan kan dat kosteloos tot uiterlijk één (1) week voorafgaand aan het moment van uitvoering van de Diensten. Indien de Klant de Diensten wenst te annuleren of te verplaatsen binnen één (1) week voorafgaand aan het moment van uitvoering van de diensten, is De Kantoorspecialist gerechtigd tot vergoeding van de door haar gemaakte kosten, welke kosten tenminste bestaan uit het aantal uren van medewerkers dat door De Kantoorspecialist is gereserveerd voor uitvoering van de diensten vermenigvuldigd met het gebruikelijke uurtarief van De Kantoorspecialist.

5.14 Bij het uitvoeren van de Diensten gaat De Kantoorspecialist uit van de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie. Op De Kantoorspecialist rust geen verplichting om de door de Klant verstrekte informatie te onderzoeken of De Klant te wijzen op onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte informatie.

5.15 Het bepaalde in de artikelen 7:403, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de Overeenkomst.

 

6. Reclames

6.1 De Klant dient de gekochte Zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan: (a) of de juiste Zaken zijn geleverd, (b) of de afgeleverde Zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is, (c) of de afgeleverde Zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinde waarbij geldt dat geringe in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking geen grond voor reclames kunnen opleveren.

6.2 De Klant die Consument is dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een half jaar na aflevering van de Zaken schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan De Kantoorspecialist. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn veertien (14) dagen bedraagt.

6.3 Alle vorderingen en verweren van de Klant die Ondernemer is, gebaseerd op de stelling dat het afgeleverde niet beantwoordt aan het overeengekomene, vervallen door verloop van één (1) jaar na totstandkoming van de Overeenkomst. Voor de Klant die Consument is geldt in dit geval een termijn van twee (2) jaar nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden is gemeld bij De Kantoorspecialist.

6.4 Elke aanspraak vervalt indien:  (a) de Zaken niet meer vallen te identificeren als Zaken afkomstig van De Kantoorspecialist, (b) gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist gebruik/opslag of onderhoud, (c) De Kantoorspecialist niet direct in de gelegenheid is gesteld om de gebreken te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen of (4) de Klant zelf tekortschiet in haar verplichtingen jegens De Kantoorspecialist.

6.5 De Klant die Onderneming is dient klachten over facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk te melden.

6.6 In het geval een Zaak niet voldoet aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op aflevering van het ontbrekende, herstel (mits De Kantoorspecialist hieraan redelijkerwijs kan voldoen) of vervanging van de zaak, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:21 en 7:22 Burgerlijk Wetboek.

 

7. Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Dit betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek. Indien de Klant een bestelling plaatst in de webshop van De Kantoorspecialist, dan dient betaald te worden door middel van de door De Kantoorspecialist aangeboden betaalmethode en binnen de daaraan gekoppelde betalingstermijn.

7.2 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim. 7.3 De Klant die Ondernemer is, is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand alsmede de werkelijke (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten.

7.4 De Klant die Consument is, is bij niet tijdige betaling de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7.5 De Kantoorspecialist is gerechtigd om aan de Klant een voorschot te vragen alvorens De Kantoorspecialist gehouden is de Zaken te leveren.

7.6 De Klant die Ondernemer is, is op eerste verzoek van De Kantoorspecialist gehouden om direct en op eigen kosten voldoende zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Bij het uitblijven daarvan is De Kantoorspecialist bevoegd om haar verplichtingen op te schorten.

7.7 Het recht van de Klant op opschorting of verrekening is uitgesloten.

 

8. Insolventie

8.1 Indien en zodra de Klant in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, het eigen faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd, aanspraak maakt op de wettelijke schuldsanering, de Belastingdienst beslag heeft gelegd op enig goed van de Klant, besluit tot ontbinding, liquidatie of zijn bedrijf beëindigt, zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichting na te komen, heeft De Kantoorspecialist het recht de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat een ingebrekestelling vereist is te ontbinden.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door De Kantoorspecialist geleverde en als zodanig identificeerbare Zaken blijven haar eigendom (ongeacht of deze Zaken aan De Kantoorspecialist zijn betaald) totdat de Klant alle verplichtingen, uit hoofde van welke Overeenkomst dan ook, volledig is nagekomen.

9.2 Het is de Klant toegestaan de door De Kantoorspecialist geleverde Zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.

9.3 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is De Kantoorspecialist gerechtigd afgeleverde Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of derden weg te halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan De Kantoorspecialist verschuldigde bedrag.

9.4 Pas indien de Klant heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens De Kantoorspecialist is hij bevoegd om de Zaken te verpanden of anderszins te bezwaren.

 

10. Garantie

10.1 Op de door De Kantoorspecialist geleverde Zaken of onderdelen daarvan geldt geen andere garantie dan die De Kantoorspecialist van de desbetreffende leveranciers heeft bedongen.

10.2 Voor tweedehands Zaken geldt - in afwijking op artikel 10.1 – geen garantie en is het bepaalde in artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek uitgesloten. Het bepaalde in dit artikel 10.1 geldt alleen niet als de Klant kwalificeert als Consument.

10.3 De door De Kantoorspecialist gehonoreerde retourzendingen worden slechts aanvaard met een door De Kantoorspecialist te verstrekken retournummer en wanneer deze aan het door De Kantoorspecialist opgegeven adres franco worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin deze aan de Klant zijn afgeleverd.

10.4 Indien de Klant gedurende de garantietermijn herstellingen of veranderingen aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk de door De Kantoorspecialist gegeven garantie.

 

11. Overmacht en aansprakelijkheid

11.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de Klant niet meer van De Kantoorspecialist kan worden verlangd.

11.2 Onder ‘overmacht’ wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij De Kantoorspecialist c.q. bij haar leveranciers en ongeacht of deze overheidsmaatregelen rechtstreeks betrekking hebben op het bedrijf van De Kantoorspecialist, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder wordt en/of andere natuurrampen, alsmede tekortkomingen bij haar leveranciers, waardoor De Kantoorspecialist haar verplichtingen jegens de Klant niet (meer) kan nakomen.

11.3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet is De Kantoorspecialist gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.

11.4 De aansprakelijkheid van De Kantoorspecialist wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is - behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Kantoorspecialist - beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van De Kantoorspecialist meer bedragen dan het bedrag waarvoor De Kantoorspecialist is verzekerd. Een afschrift van de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van De Kantoorspecialist wordt op eerste verzoek aan de Klant verstrekt.

11.5 De aansprakelijkheid van De Kantoorspecialist is uitgesloten voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill). Eveneens is in elk geval uitgesloten de aansprakelijkheid van De Kantoorspecialist die verband houdt met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

11.6 Als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt aangemerkt een enkele gebeurtenis c.q. gedraging of samenhangende reeks van gebeurtenissen c.q. gedragingen, alsmede elke gebeurtenis die in verband staat met de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, in die zin dat De Kantoorspecialist voor een schadeveroorzakende gebeurtenis slechts éénmaal kan worden aangesproken.

11.7 Aansprakelijkheid van De Kantoorspecialist wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant binnen één (1) maand nadat hij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen of redelijkerwijs had kunnen komen, De Kantoorspecialist deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan De Kantoorspecialist een redelijke termijn van minimaal dertig (30) dagen wordt gesteld om de tekortkoming weg te nemen en De Kantoorspecialist ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een toelichting op de maatregelen die de Klant heeft getroffen ter voorkoming c.q. beperking van schade. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval na ommekomst van één (1) jaar na aflevering van de Zaken. Het bepaalde in dit artikel 11.7 is niet van toepassing als de Klant kwalificeert als Consument.

11.8 Indien De Kantoorspecialist door derden, die geen partij zijn bij een Overeenkomst, wordt aangesproken terzake van schade, welke dan ook, vrijwaart de Klant De Kantoorspecialist onherroepelijk en onvoorwaardelijk voor dergelijke schadeaanspraken, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Kantoorspecialist.

11.9 De Kantoorspecialist is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites waarnaar zij op haar website(s) verwijst.

 

12. Privacy

12.1 Voor zover De Kantoorspecialist in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) verwerkt, gebeurt dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de toepasselijke privacy wet- en regelgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en een eventueel tussen De Kantoorspecialist en de Klant overeengekomen verwerkersovereenkomst. In ieder geval is op de Overeenkomst de privacyverklaring van De Kantoorspecialist van toepassing, waarin het privacybeleid van De Kantoorspecialist staat beschreven. In geval van discrepantie(s) tussen de privacyverklaring en de verwerkersovereenkomst, prevaleert laatstgenoemde. De privacyverklaring van De Kantoorspecialist is raadpleegbaar via: https://www.kantoorspecialist.nl/service/privacy.

12.2 De Kantoorspecialist treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen bieden, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context

 

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 De rechtsverhouding, waaronder begrepen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, tussen De Kantoorspecialist en de Klant wordt beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13.2 Geschillen tussen Leverancier en de Klant zullen uitsluitend beslecht worden door: (a) de daartoe bevoegde rechter te Utrecht, of de daartoe bevoegde rechter ter zake de woonplaats de Klant, indien en voor zover de Klant kwalificeert als Consument

 

II. AANVULLING VOOR CONSUMENTEN

In deel II van deze Algemene voorwaarden wordt met Klant steeds bedoeld een Klant die Consument is. Voor zover deel II afwijkt van hetgeen is opgenomen in deel I, gelden de bepalingen uit deel II.

 

14. Verzending/risico

14.1 Indien De Kantoorspecialist zorgdraagt voor verzending van gekochte Zaken, is de zaak pas voor risico van de Klant vanaf het moment dat de Zaken door of namens De Klant in ontvangst zijn genomen. De Klant stemt ermee in dat de door De Kantoorspecialist ingeschakelde vervoerder de Zaken kan afleveren bij de buren van het door de Klant opgegeven leveringsadres. In een dergelijk geval heeft aflevering bij de buren te gelden als aflevering door De Kantoorspecialist bij een door de Klant aangewezen derde.

 

15. Herroeping van online aankopen

15.1 Voor Overeenkomsten die online of telefonisch zijn gesloten (koop op afstand) heeft de Klant het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de gekochte Zaken zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst te ontbinden. De Kantoorspecialist mag de Klant wel vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.  

15.2 De in artikel 15.1 omschreven bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Zaken heeft ontvangen, of: (a) als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Zaken heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste Zaak heeft ontvangen, of (b) als de levering van een Zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

15.3 Tijdens de bedenktijd en de termijn die de Klant heeft om de Zaak terug te zenden, zal de Klant zorgvuldig omgaan met de Zaak en de verpakking. De Klant zal de Zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Zaak vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant de Zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

15.4 De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Zaak die het gevolg is van een manier van omgaan met de Zaak die verder gaat dan toegestaan zoals omschreven in artikel 15.3.

15.5 Indien de Klant gebruik wenst te maken van het in artikel 15.1 bedoelde herroepingsrecht, maakt de Klant dit schriftelijk aan De Kantoorspecialist kenbaar, al dan niet via het door De Kantoorspecialist op haar website ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping. De Klant dient in dat geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat hij heeft medegedeeld gebruik te maken van het herroepingsrecht, de betreffende Zaken te retourneren aan De Kantoorspecialist, zo mogelijk in de originele, zo min mogelijk beschadigde verpakking.

15.6 De Kantoorspecialist betaalt de Klant het volledige aankoopbedrag onverwijld terug, inclusief eventuele verzendkosten, en in ieder geval binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij De Kantoorspecialist aanbiedt de Zaak zelf af te halen, mag De Kantoorspecialist wachten met terugbetalen tot hij de Zaak heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij de Zaak heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. De kosten gemoeid met het terugzenden van de Zaak zijn voor de Klant.

15.7 De Kantoorspecialist gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode.

15.8 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.